Notice: Undefined index: _file_ in /home/server630531/ftp/www/wratislavia/wp-content/themes/highstand/core/highstand.class.php on line 504

Kontakt

Podejmij już dziś

WRATISLAVIA BIODIESEL S.A.
ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław
NIP 8952037782

tel. +48/ 71 34 74 101
fax +48/ 71 34 74 110
e-mail: kontakt@wratislavia-bio.pl

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000534973
NIP 8952037782
Kapitał zakładowy w kwocie 1 000 000 PLN (w pełni opłacony)
  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO") informujemy, że:

  1. WRATISLAVIA BIODIESEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 4, 51-501 Wrocław, NIP:8952037782, REGON: 360383054 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesłaną przez Pana/Panią wiadomością na adresy kontaktowe email znajdujące się na stronie www.wratislaviabiodiesel.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na adresy kontaktowe e-maile znajdujące się na stronie www.wratislaviabiodiesel.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w kategoriach imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, telefon.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmiot zarządzający stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.